Informacja i zamówienia: tel.: 32 252 5555, 668 416 665,  510 920 840,  508 294 208


Tagi

Wybór typu przewodu szynowego zależy od prądu obliczeniowego, obliczonej wartości prądu szczytowego i spadków napięcia.

Jako wartość prądu obliczeniowego należy przyjąć wartość maksymalną, wynikającą z założonego obciążenia przewodu szynowego. Wartość ta ma być mniejsza lub równa prądowi ciągłemu wybranego przewodu szynowego (tabela 1).

Za obliczeniową wartość prądu szczytowego należy przyjmować wartość prądu szczytowego, wynikającą z układu sieci lub wartości prądu wynikającego z charakterystyki prądu ograniczonego wkładki bezpiecznikowej zabezpieczającej przewód szynowy. Wartość ta musi być mniejsza lub równa znamionowemu prądowi szczytowemu przewodu szynowego (tabela 1).

W wybranym przewodzie szynowym należy sprawdzić spadki napięcia. Najwygodniej jest przenieść obciążenie do jednego punktu i dla tak otrzymanej długości zastępczej obliczyć spadek napięcia posługując się parametrami z tabeli 2.

Można się również posługiwać monogramami 1, 2, 3, 4 podającymi jednostkowe spadki napięcia w mV/m/f. Sposób posługiwania się monogramem obrazuje rys. 2, na którym pokazano określenie spadku napięcia dla przewodu szynowego MR 250 obciążanego prądem ciągłym 225 A przy cos φ= 0,7.

Tabela 2.
Parametry przewodów szynowych

Typ
przewodu
szynowego
Parametry na 1 m długości i fazę Impedancja pętli (faza
+ przewód ochronny)
Rezystancja
mΩ/m
Reaktancja
mΩ/m>
Impedancja
mΩ/m
Faza + przewód PE
mΩ/m
Faza + przewód PEN
mΩ/m
MR 160 0,356 0,151 0,390 1,600 1,120
MR 250 0,163 0,128 0,207 0,977 0,599
MR 400 0,068 0,120 0,138 0,382 0,310
MR 630 0,043 0,081 0,092 0,278 0,264
MR 720 0,049 0,055 0,074 0,176 0,160
MR 800 0,049 0,055 0,074 0,176 0,160
MR 830 0,037 0,042 0,056 0,153 0,123
MR 1000 0,037 0,042 0,056 0,153 0,123

Rys. 2. Określenie spadku napięcia

określenie spadków napięć

Jednostkowy spadek napięcia odczytuje się na pionowej skali, w sposób następujący: z punktu przecięcia krzywej prądu i prostej cosφ należy poprowadzić prostopadłą do tej skali (rys. 2). Dla założonego przykładu spadek ten wynosi 50 mV/m/f. Odczytaną wartość spadku napięcia należy pomnożyć przez długość obliczeniową oraz w przypadku 3-fazowej sieci przez √3 i sprawdzić czy otrzymana w ten sposób wartość całkowitego spadku napięcia (łącznie ze spadkiem napięcia w innych częściach instalacji) nie przekracza wartości dopuszczalnych.

NOMOGRAM 1 Fazowe spadki napięcia przewodów szynowych typu MR 160

NOMOGRAM 1 Fazowe spadki napięcia przewodów szynowych typu MR 160

NOMOGRAM 2 Fazowe spadki napięcia przewodów szynowych typu MR 250

 NOMOGRAM 2 Fazowe spadki napięcia przewodów szynowych typu MR 250

NOMOGRAM 3 Fazowe spadki napięcia przewodów szynowych typu MR 400

NOMOGRAM 3 Fazowe spadki napięcia przewodów szynowych typu MR 400

NOMOGRAM 4 Fazowe spadki napięcia przewodów szynowych typu MR 600

NOMOGRAM 4 Fazowe spadki napięcia przewodów szynowych typu MR 600